Associate Academic Staff – 100% – Economic and Social Sciences – Business Technology and Operations

Direct link to the VUB Talent Finder:

NL: http://vub.talentfinder.be/nl/vacature/26234/es-2017-029–bijzonder-assisterend-personeel–onderzoeksbursaal–100–economische-en-sociale-wetenschappen–business-technolo/

ENG: http://vub.talentfinder.be/en/vacature/26234/es-2017-029–associate-academic-staff–100–economic-and-social-sciences–business-technology-and-operations/


ES/2017/029 – Bijzonder Assisterend Personeel – Onderzoeksbursaal – 100% – Economische en Sociale Wetenschappen – Business Technology and Operations (BUTO)

*

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgebied: Mobiliteit en/of logistiek

 1. Onderzoek

Doctoraatsonderzoek in de onderzoeksgroep MOBI (mobi.vub.ac.be) in de interdisciplinaire domeinen mobiliteit, logistiek, duurzaamheid en socio-economische evaluatie, in het team van Prof. Cathy Macharis. Het onderzoek en de aanpak worden volledig geïntegreerd in de onderzoeksprojecten van MOBI, in lijn met de skills, kennis en achtergrond van de kandidaat onderzoeker.

 1. Jouw taken:

De kandida(a)t(e) zal:

 • Onderzoek uitvoeren in de domeinen mobiliteit, logistiek en socio-economische evaluatie.
 • Helpen met het uitwerken van onderzoeksrapporten en valoriseren van onderzoeksresultaten in populaire en academische publicaties.
 • Bijdragen aan disseminatie-activiteiten en onderzoeksresultaten presenteren op workshops en congressen (zowel nationaal als internationaal).
 • Bijdragen aan het organiseren van workshops en congressen.

Profiel

 • Een masterdiploma in Transport, Transport Planning, Economie, Geografie, Management, Handelsingenieur, Politieke wetenschappen, Logistiek, of Operationeel onderzoek.
 • Interesse in mobiliteit, logistiek en socio-economische evaluatie;
 • Sterke kwantitatieve en kwalitatieve methodologische vaardigheden.
 • Vlotte Engelse taalkennis, zowel gesproken als geschreven is essentieel. Goede kennis van Nederlands en/of Frans is een pluspunt.
 • Sterke communicatievaardigheden naar een divers en breed netwerk van partners toe.
 • Een goed tijdsmanagement en sterke planningsvaardigheden, gecombineerd met het respecteren van deadlines en kunnen werken onder tijdsdruk.
 • Goede kennis van Microsoft Excel, Word en Powerpoint. Andere softwarekennis (i.e. SPSS, GIS, MATLAB, etc.) en sterke statistische vaardigheden zijn een pluspunt.
 • Een positieve teamspirit.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: zo snel mogelijk
 • Looptijd/duur contract: 1 jaar (verlengbaar)
 • Uiterlijk: 30/11/2017

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • Een CV
 • Een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van vermelding van relevante ervaring (onderzoeksactiviteiten, studieverblijven, etc.)
 • Een kopie van het master diploma

ES/2017/029 – Associate Academic Staff – 100% – Economic and Social Sciences – Business Technology and Operations

*

Company details

The Vrije Universiteit Brussel has been a leading player in the Flemish Higher Education landscape for 40 years. The University numbers 12.000 students and together with its hospital – UZ Brussel – employs more than 6.000 people. The Vrije Universiteit Brussel is the largest Dutch speaking employer in the capital.

Teaching and research at the Vrije Universiteit Brussel are founded on the principle of unfettered inquiry to benefit the progress of mankind. This means rejecting dogmatic positions and guaranteeing the freedom to form opinions without interference; in this way the University aims to ensure the dispersal of the principle of unfettered inquiry throughout society.

The University is autonomous and democratically run. This means guaranteeing the exercise of the fundamental freedoms within the University, as well as the right of the University Community to participate in the decision making process and scrutiny of University policy.

The following form part of the University’s mission:

 • the development, the communication and the application of a high level of academic education and scientific research, free from all preconceived ideas;
 • the translation of these ideals and knowledge into society in the spirit of social engagement;
 • the creation of a society in which everyone is capable of engaging in critical thinking.

Function

Subject area: Mobility and/or logistics

 1. Research

PhD research within the research centre MOBI (mobi.vub.ac.be) in the interdisciplinary domains of mobility, logistics, sustainability and socio-economic assessment, in the team of Prof. Cathy Macharis. The research and approach will be entirely embedded within the research projects of MOBI in line with the skills and knowledge background of the candidate researcher.

 1. Your role

The candidate will:

 • Carry out research in the domains of mobility, logistics and socio-economic assessment.
 • Write research reports and valorise research results in popular and academic publications.
 • Present research results at workshops and conferences.
 • Contribute to public dissemination activities.
 • Organise workshops and conferences in line with the requirements of the her/his research project.

Profile

 • A master’s degree in Transportation, Transport Planning, Economics, Geography, Management, Commercial engineer (Handelsingenieur), Political science, Logistics, Operational Research or related discipline.
 • Interest in mobility, logistics and socio-economic assessments with strong quantitative and qualitative methodological skills.
 • Strong oral and written communication in English are essential, good knowledge of Dutch and/or French is an advantage.
 • The ability to communicate effectively with a wide range of partners.
 • Good time management and planning skills, with the ability to meet tight deadlines and work effectively under pressure.
 • Good knowledge of Microsoft Excel, Word and Powerpoint. Additional software (i.e. SPSS, GIS, MATLAB, etc.) and solid statistics skills are also a plus.
 • A positive teamspirit.

Offer

As an employee of the Vrije Universiteit Brussel your days will be spent in a dynamic, diverse and multilingual environment. Both our campuses are set within green oases on the outskirts of the centre of the capital of Flanders, Belgium and Europe. This centre, with all its opportunities, is within your reach by public transport in under half an hour.
Depending on your experience and academic merits you will receive a salary on one of the pay scales laid down by the government. Hospitalisation cover and free use of public transport for travel to and from work are standard conditions of employment. If you would rather cycle to work, compensation is also available for that. Both campuses have extensive sporting facilities which are at your disposal and a nursery is within walking distance.

More information is available at www.vub.ac.be under the heading ‘future employees’.

 • Planned starting date: appointment as soon as possible
 • Length of contract: 1 year (extendable)
 • Deadline for application: 30/11/2017

Applications can only be submitted online (via the website of the Vrije Universiteit Brussel)

All applications must at least include the following attachments:

 • A CV
 • A concise motivation of the reason for applying including relevant experience (research activities, study stays etc.)
 • A copy of the master degree